RADIO AMATEUR ASSOCIATION OF WESTERN GREECE

Μενού

Γενική Συνέλευση – Αποτελέσματα εκλογών

Στην Καμαρούλα Αγρινίου, την 1η Απριλίου 2012, ημέρα Κυριακή και ώρα 10:00΄ στα Γραφεία της ΕΡΔΕ, έγινε η ετήσια Γενική Τακτική Συνέλευση. 
Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, εξελέγη ο Δημήτρης SV1SN.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος εκφώνησε τα θέματα:
1)      Πεπραγμένα Δ.Σ. και οικονομικός απολογισμός 2011-2012.
2)      Έκθεση Εξελεγκτικής  Επιτροπής.
3)      Απαλλαγή Δ.Σ. από κάθε Διοικητική και Διαχειριστική ευθύνη.
4)      Έγκριση προϋπολογισμού για το επόμενο χρόνο.
5)      Έγκριση απόφασης του Δ.Σ. περί διαγραφής μελών της Ένωσης.
6)      Συμπλήρωση του Εσωτερικού Κανονισμού, και
7)  Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου 5μελούς Διοικητικού Συμβουλίου και νέας 3μελούς Εξελεγκτικής Επιτροπής.
 • Το λόγο έλαβε ο Πρόεδρος ΛΑΜΠΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Παναγιώτης SV1ΗΚΗ και ανέλυσε τα πεπραγμένα του Δ.Σ έως 31/3/2011.   
 • Αναγνώσθηκε η έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής.
 • Εγκρίθηκε ο απολογισμός με τον οποίο εμφανίσθηκαν ως έσοδα 1503 €  και έξοδα  1341,90 €  με προηγούμενο υπόλοιπο   809,25 €.
 • Εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός για το έτος 2012-2013 με προϋπολογισθέντα ποσά: έσοδα 2070,35 €,  έξοδα  2070,35 €, ως ο συνημμένος πίνακας.
 • Το Σώμα απάλλαξε ομόφωνα το Δ.Σ. από κάθε Διοικητική και Διαχειριστική ευθύνη.
 • Διέγραψε, λόγω αδικαιολόγητης καθυστέρησης καταβολής της συνδρομής τους (τρία και πλέον έτη και καμία επικοινωνία έκτοτε), σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. β του Καταστατικού και κατόπιν απόφασης του ΔΣ, τους εξής: Λεκατσά Χαράλαμπο SV3AQO, Κορδολαίμη Παντελή SV1HKA, Κουκούτση Βασίλειο SV1JMC, Μακρόπουλο Γεώργιο SV1HKG, Μπαλάσκα Αναστάσιο SV1ETE, Τσαλαβρά Γεώργιο SV1IZZ, Παπατσίμπα Θεόδωρο SV1JMP, Κουτσοκώστα Ευάγγελο SV1JME, Χαϊτίνη Ιωάννη SV1JMX, Σύρρου-Κασόλα Σοφία SV1JMS, Τριανταφυλλόπουλο Χρήστο SV1HKC, Σιορίκη Γεώργιο SV1JMW, Ασημάκη Δημήτριο SV1JMZ, Σύρρο Θωμά SV1JMH, Ζερβόπουλο Αριστείδη SV1HKN, Ανάγνου Κων/νο SV1KFD, Ιωάννου Δημήτριο SV1HKE, Τσόλκα Γεώργιο, Ασημάκη Ιωάννη SV1HKI, Τσιριμώκο Δημήτριο SV1KFH, Παστρωμά Θεόδωρο, Βαρέλη Χρήστο SV1JML, Κακούρη Λεωνίδα SV1HKU, Μαχά Βασίλειο SV1HKT, Καραγιαννόπουλο Χριστόφορο SV1HKX, Πέτα Χρήστο, Γαρέφα Παναγιώτη SV1KFC, Ραπτόπουλο Ηλία, Τσίρκα Ιωάννη, Χολέβα Γεώργιο, Αντωνόπουλο Σωτήριο, Τσαντόπουλο Γεώργιο, Λάμπο Χρήστο και Μπαλαμάτση Παναγιώτη.
 • Ενέκρινε την τροποποίηση του Εσωτερικού Κανονισμού, ως εξής:
  Στο τέλος της παραγράφου 15 του εσωτερικού κανονισμού, προστίθεται κείμενο ως εξής:

  «Στο κτίριο του Κοκκινόλογγου τοποθετείται ο Σταθμός Διαγωνισμών (
  Contests Station), τον οποίο διαχειρίζεται η αρμόδια Επιτροπή.
  Το χαρακτηριστικό κλήσεως του Σταθμού είναι επίσης
  SZ1A ή τυχόν άλλο special Call, το οποίο πρέπει να αναφέρεται πάντοτε σε όλες τις επαφές. Κάθε μέλος της Ένωσης, μπορεί να λειτουργεί το Σταθμό, συμμορφούμενο με τα ισχύοντα για τη λειτουργία του και τις οδηγίες – κανόνες της αρμόδιας Επιτροπής, αφού προηγουμένως καταβάλει το τέλος χρήσης του, το ύψος του οποίου καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.Τα μη μέλη της Ένωσης που επιθυμούν να εκπέμψουν από το Σταθμό, καταβάλουν επίσης το προβλεπόμενο τέλος, δεν επιτρέπεται να κάνουν χρήση των πομποδεκτών της, χρησιμοποιούν το ατομικό ή ειδικό χαρακτηριστικό κλήσεώς τους, αναφέροντας παράλληλα ότι ο σταθμός εκπομπής είναι ο SZ1A.Οι χρησιμοποιούντες τον Σταθμό θα πρέπει να καταχωρούν τα QSO στο ημερολόγιο του Σταθμού, στο οποίο πρέπει να αναγράφουν πέραν των άλλων και το χαρακτηριστικό κλήσεώς τους και να αποστέλλουν τις σχετικές QSL κάρτες οι ίδιοι.
  Τις κάρτες
  QSL των διαγωνισμών (Contests) που συμμετέχει επίσημα η Ένωση, τις διαχειρίζεται η αρμόδια Επιτροπή QSL, για δε τους λοιπούς διαγωνισμούς, ο επικεφαλής τυχόν ομάδας συμμετοχής, ή ο μεμονωμένος ραδ/χνης».
  Στην παράγραφο 18 και μετά την υποπαράγραφο «ζ» προστίθεται υποπαράγραφος «η» ως εξής:

  «η) Επιτροπή διαχείρισης Σταθμού Διαγωνισμών (
  Contests Station).»
  Στην παράγραφο 18 και μετά τις αρμοδιότητες της Επιτροπής
  QSL, προστίθεται κείμενο ως εξής:
  «η) Επιτροπή διαχείρισης Σταθμού Διαγωνισμών (
  Contests Station)
  Χειρίζεται τα θέματα λειτουργίας του Σταθμού, ήτοι:

  Λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για την ασφάλεια, την τάξη και καθαριότητα του κτιρίου.

  Παρέχει την άδεια στους αδειούχους ραδ/χνες να κάνουν χρήσει του Σταθμού, χρεώνοντας και αποχρεώνοντας τα υλικά που θα χρησιμοποιήσουν αυτοί.

  Συντάσσει και αναρτά στον χώρο του σταθμού οδηγίες και κανόνες ενεργειών και συμπεριφοράς των χρηστών.

  Ελέγχει αν οι επιθυμούντες να κάνουν χρήση του Σταθμού, κατέβαλαν σον Ταμία του Συλλόγου το προβλεπόμενο τέλος

  Προγραμματίζει την παραχώρηση του Σταθμού στους επιθυμούντες να κάνουν χρήση αυτού, λαμβάνοντας υπ’ όψη τη σειρά προτεραιότητας υποβολής του αιτήματος.

  Φροντίζει για την σωστή λειτουργία του Σταθμού, σε συνεργασία με την Τεχνική Επιτροπή, από την οποία ζητάει την τυχόν απαιτούμενη τεχνική βοήθεια.»
Στη συνέχεια έγιναν οι Εκλογές, τα αποτελέσματα των οποίων έχουν ως εξής:
Α) Για το Διοικητικό Συμβούλιο:
Τακτικά μέλη:
1ος ΣΤΑΜΑΤΗΣ Κων/νος  SV1DPI
2ος ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ Αστέριος  SV2HQL
3οςΛΑΜΠΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Παναγιώτης  SV1HKH
4οςΛΑΜΠΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Χρήστος  SV1KYX
5ος ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ Γεώργιος SV1HLA
(Λόγω της ισοψηφίας μεταξύ του ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ Γεωργίου και ΛΑΜΠΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Χρήστου έγινε κλήρωση από την οποία προέκυψε ότι την 4ηθέση καταλαμβάνει ο ΛΑΜΠΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Χρήστος και την 5η ο ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ Γεώργιος).
Αναπληρωματικά μέλη:
1ος ΛΑΜΠΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Κων/νος  SV1HKZ
2ος ΚΕΤΣΙΛΗΣ Κων/νος  SV1HLB
Β) Για την Εξελεγκτική Επιτροπή:
Τακτικά μέλη:
1ος ΓΚΟΥΡΝΕΛΟΣ Κων/νος  SV1CQG
2ος ΛΙΑΝΟΣ Δημήτριος  SV1CIB
3ος ΡΙΖΟΣ Ιωάννης  SV1CQR
 Αναπληρωματικά μέλη::
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Κων/νος  SV1HKO
Ο Κωνσταντίνος Σταμάτης, SV1DPI, ως πλειοψηφών, κάλεσε τα εκλεγμένα μέλη σε Διοικητικό Συμβούλιο, σήμερα Δευτέρα 2 Απριλίου 2012 και κατανεμήθηκαν τα αξιώματα ως εξής
 • Πρόεδρος        : Πάνος Λαμπρακόπουλος SV1HKH
 • Αντιπρόεδρος : Αστέριος Ευαγγέλου SV2HQL
 • Γραμματέας     : Κωνσταντίνος Σταμάτης SV1DPI
 • Ταμίας               : Γεώργιος Επιτρόπου SV1HLA
 • Μέλος               : Χρήστος Λαμπρακόπουλος SV1KYX

Σχετικά άρθρα

Ομιλία “Μετρήσεις Ηλεκτρικών μεγεθών”

Ο αγαπητός συνάδελφος Νίκος SW1JMN, θα παρουσιάσει ομιλία σχετικά με τις μετρήσεις ηλεκτρικών μεγεθών. Η ομιλία θα γίνει στα γραφεία του συλλόγου την Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου 2008 και ώρα 19:15. Παρακαλούνται όλοι οι φίλοι να […]

Μάθετε Περισσότερα

Αποτελέσματα CQ WPX CW 2013

Δόθηκαν στη δημοσιότητα πριν από λίγες μέρες, τα αποτελέσματα του περσινού διαγωνισμού CQ WPX CW 2013. Ο σύλλογός μας είχε συμμετάσχει και πέρυσι, όπως συνηθίζει τα τελευταία χρόνια, στον παραπάνω διαγωνισμό, κατακτώντας την πρώτη θέση […]

Μάθετε Περισσότερα

Παρουσίαση SV1DH και SV1IW στα γραφεία της ΕΡΔΕ

         Σε συνέχεια των παρουσιάσεων-ομιλιών στα γραφεία μας και των εκδηλώσεων για τα 25 χρόνια μας, είχαμε την τιμή να φιλοξενήσουμε στο Αγρίνιο την Κυριακή 21 Νοεμβρίου, τους Μάνο Δαρκαδάκη, SV1IW, Πρόεδτο της ΕΕΡ Κώστα […]

Μάθετε Περισσότερα

1 Σχόλιο

Αφήστε μια απάντηση